weblog of key_amb

主にIT関連の技術メモ

git:リモートブランチの作成/削除

branchの作成

git checkout -b {branch名}

作成したbranchをリモートリポジトリにpush

git push origin {branch名}

リモートブランチからローカルに作業ブランチを作る

git checkout {branch名} origin/{branch名}

リモートブランチの削除

git push origin :{branch名}