weblog of key_amb

主にIT関連の技術メモ

MySQL + Pythonのセットアップ

# apt-get install mysql-server
# apt-get install python-mysqldb

以上。

# python
>>> import MySQLdb